Dželila Mulić - Čorbo

Predsjednica programskog odbora

Dželila Mulić-Čorbo

dipl. psihologinja, porodična sistemska psihoterapeutkinja sa EAP certifikatom, EMDR praktikantica pod supervizijom

Predsjednica Programskog odbora Prvog kongresa psihoterapeuta u BiH

Rođena u Zenici gdje je završila osnovnu školu, kao i srednju medicinsku školu.Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek Psihologija, stiče zvanje diplomiranog psihologa.Obrazovanje nastavlja specijalizacijom u sistemskoj porodičnojpsihoterapiji u Beogradu, u organizaciji Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije. Nosilac jeEvropskog certifikata za psihoterapiju  (ECP) Evropske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP). Nastavlja usavršavanje u organizaciji EMDRuBIH i Trauma Aid UK, te postaje EMDR praktikantica pod supervizijom.Također je edukovana za rad sa sekundarnom traumom. Trenutno završava supervizijski program porodične sistemske terapije na Institutu za porodičnu terapiju u Ljubljani.

Učesnica je mnogobrojnih nacionalnih i međunarodnih kongresa i konferencija, kao ičlanica strukovnih tijela (EFTA, SPUBIH, USPIT, DPFBIH, EMDRuBIH).Članica je UO Saveza psihoterapijskih udruženja u BIH (SPUBIH).

Tokom 15 godina kontinuirano radi kao edukatorica i konsultantica u polju mentalnog zdravlja za lokalne i međunarodne organizacije (Save the Children, UNICEF, USAID, IOM,itd.).  Radila je sa ženama i djecom preživjelim nasilje u Sigurnoj kući u Sarajevu, te je aktivno učestvovala u izradi Strategije za borbu protiv nasilja 2021 – 2027 u organizaciji Gender Centra BIH. Također radi kao supervizijska podrška uposlenicima u Centrima za socijalni rad širom BIH. Zajedno sa Save the Children razvila je program mentalnog zdravlja u zajednici, a koji se tiče blagostanja zaposlenika u Dnevnim centrima koji rade sa djecom iz depriviranih porodica, djecom ulice i roditeljima, akoji se trenutno provodi u BIH i Crnoj Gori. Kontinuirano radi kao edukatorica za stručne suradnike u školama, centrima za socijalni rad i institucijama koji rade sa porodicama u kojima je prisutno nasilje u porodici, kao i porodicama u kojima su prisutne krize.

Trenutno radi u privatnoj praksi u Sarajevu. Radi s pojedincima, parovima i porodicama s nedostatkom bliskosti,problemima u komunikaciji, separacijskim problemima uslijed razvoda i partnerskih kriza, trauma i gubitaka;sa žrtvama nasilja u porodici, s poremećajima ponašanja, psihosomatskim poremećajima, razvojnim i nerazvojnim krizama (adolescentska kriza, depresivna reagovanja odraslih, anksiozni poremećaji i panični napadi, teškoće kroz životne cikluse).

Dželila Mulić-Čorbo

graduate psychologist, family systems psychotherapist with EAP certification, EMDR practitioner under supervision

President of the Program Committee of the First Congress of Psychotherapists in BiH

Born in Zenica, Bosnia and Herzegovina, where she finished primary school and secondary medical school.She obtained the title of graduate psychologist at the Faculty of Philosophy, University of Sarajevo, Department of Psychology.She continued hereducationwitha specialization in family systems therapy, organized in Belgrade, Serbia by the Association of Systemic Therapists of Serbia.She received the European Certificate in Psychotherapy (ECP) from the European Association for Psychotherapy (EAP). She continued her training in the organization of EMDRuBIH and Trauma Aid UK, and she became an EMDR practitioner under supervision.She is also being educated to work with secondary trauma. She is currently completing a supervision program in family systems therapy at the Institute for Family Therapy in Ljubljana, Slovenia.

She is a participant in numerous national and international congresses and conferences, as well as a member of professional bodies (EFTA, SPUBIH, USPIT, DPFBIH, EMDRuBIH).She is a board member of the Association of Psychotherapeutic Associations in BiH (SPUBIH).

For 15 years, she has been continuously working as a mental health educator and consultant for local and international organizations (Save the Children, UNICEF, USAID etc.). She worked with women and children survivors of violence at the Safe House in Sarajevo, and actively participated in the development of the Strategy for Combating Violence 2021-2027, organized by the Gender Center of B&H. She also works as a supervisory support to employees of Centers for Social Work throughout B&H. Together with Save the Children, she has developed a community mental health program for the well-being of Day Care Center employees working with children from deprived families, street children and parents which is currently being implemented in B&H and Montenegro. She continuously works as an educator for professional associates in schools, social work centers and institutions that work with families in which domestic violence is present, as well as families in which crises are present (developmental and non-developmental crises).

She currently has a private therapy practice in Sarajevo. She works with individuals, couples, and families with lack of closeness, communication problems, separation problems due to divorce and partner crises, trauma, and losses; with victims of domestic violence, with behavioral disorders, psychosomatic disorders, developmental and non-developmental crises (adolescent crisis, depressive reactions of adults, anxiety disorders and panic attacks, difficulties through life cycles).