Mirela Badurina

Dopredsjednica Kongresa

Dr. sc. Mirela Badurina

Dopredsjednica Prvog kongresa psihoterapeuta u BiH

Mirela Badurina, doktor zdravstvenih znanosti, geštalt i integrativni psihoterapeut sa specijalizacijom iz dječje i adolescentske integrativne psihoterapije, rođena je 1968. godine u Sarajevu. Posljednjih dvadeset osam godina svoj profesionalni i akademski razvoj usmjerava na područje očuvanja zdravlja i dobrobiti djece i mladih. Izlagač je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama, na teme zaštite zdravlja, prava i interesa djece. Autor i koautor je niza znanstvenih i stručnih radova. Svjetski je certificirani psihoterapeut i europski je certificiran psihoterapeut, supervizor i trener. Osnivač je i direktorica Asocijacije BHIDAPA-e u sklopu kojeg djeluju tri centra: Europski akreditovan Trening Instut iz oblasti integrativne psihoterapije, Interdisciplinarni terapijski centri za zaštitu zdravlja djece, mladih i obitelji, te znanstveno-stručni istraživački centar. Predsjednica je programskog i organizacijskog odbora Internacionalnog Kongresa dječje i adolescentne psihoterapije i urednica interdisciplinarnog časopisa za psihoterapiju za dobrobit djece i mladih. Sretno je udata i majka je dvoje djece.

Mirela Badurina, PhD

Vice President of the First Congress of Psychotherapists in BiH

Mirela Badurina, doctor of health sciences, gestalt and integrative psychotherapist specializing in child and adolescent integrative psychotherapy, was born in 1968 in Sarajevo.For the past twenty-eightyears, she has focused her professional and academic development on the areas of health and well-being of children and young people. She is an exhibitor at numerous national and international congresses and conferences on the topics of health, rights and interests of children. She is the author and co-author of many scientific and professional papers. She is a World certified psychotherapist and a European certified psychotherapist, supervisor and trainer.Also, she is the founder and director of the BHIDAPA Association within which there are three centers: European accredited Trainer Institute for in the field of integrative psychotherapy,Interdisciplinary Therapeutic Child, Youth and Family Health Protection Center and a Scientific research center. She is the Chair of the program and organizing committee International Congress of Child and Adolescent Psychotherapy and editor of the Interdisciplinary Journal of Psychotherapy in Achieving Health and Well-being for Children and Young People.She is happily married and a mother of two.