Sažetak treba da predstavlja koncizan prikaz usmene ili poster prezentacije originalnog istraživanja u psihoterapiji ili napretka u psihoterapijskoj praksi. Prethodno objavljeni rad ne treba podnositi osim ako se ne ažurira novim nalazima, podacima ili metodama. Sažetak treba sadržavati naslov (do 20 riječi), uvod, cilj, metode, rezultate, zaključke i ključne riječi (tri do četiri). Obim sažetka treba biti do 300 riječi bez naslova i autora. Reference, tabele ili slike ne mogu biti uključene u sažetak.

Prilikom slanja sažetka treba napisati puno prezime i ime i afilijaciju autora i svih koautora. Podvući ime i prezime autora koji će prezentirati rad. Autor koji prezentira rad odgovoran je obavijestiti koautore o prihvatanju sažetka.

Sažeci se mogu poslati za različite vrste prezentacija:

 • Simpozijum: 3–5 prezentacija iz različitih psihoterapijskih pravaca, uključujući vođenu diskusiju o zajedničkoj temi, profesionalnom pitanju ili istraživačkom pitanju od posebnog značaja (trajanje 90 minuta, uključujući diskusiju). Prijave za ovaj format moraju uključivati i (1) sažetak koji predstavlja pregled cijele sesije s imenovanjem moderatora/diskutanta, i (2) pojedinačni sažetak za svaki od kratkih pojedinačnih radova.
 • Oralna prezentacija: individualno izlaganje u tematskoj sesiji sa predsjedavanjem (15-20 minuta, uključujući diskusiju).
 • Poster: Bit će izloženi posteri i organizovane sesije za prezentaciju postera, što će učesnicima kongresa omogućiti interakciju sa autorima postera.
 • Radionica: Sesija iskustvenog učenja uz aktivno učešće učesnika radionice. Radionica treba biti 90 minuta i pratiti zajedničku strukturu: uvod, glavna aktivnost i refleksivna diskusija.
 • Panel diskusija: Strukturisana diskusija pruža priliku za grupnu diskusiju među kolegama o određenoj temi. Strukturisana diskusija može biti  90 minuta i uključivati dva do četiri izlagača koji nude kratku izjavu o temi kako bi se privuklo aktivno učešće članova publike. Ove sesije treba da budu strukturisane na način koji podstiče i omogućava učešće publike u diskusiji u značajnom dijelu vremena. Može se izabrati moderator/diskutant.
 • Okrugli sto: Diskusija o različitim savremenim i/ili kontroverznim temama u psihoterapiji i srodnim praksama.

Naučni odbor može preraspodijeliti dostavljene prezentacije između formata.

Obavijest o prihvatanju sažetka i rasporedu bit će poslata autoru izlaganja zajedno sa detaljnim informacijama i smjernicama za prezentaciju.

Autori su isključivo odgovorni za etički i naučni sadržaj predstavljen u sažecima.

Sažetke treba pisati na jasnom bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku i na engleskom jeziku sa tačnom gramatikom i pravopisom. Originalni sažeci neće biti lektorisani, za jezičku i gramatičku ispravnost sažetaka odgovara/ju autor/i. Svaka jezička, gramatička ili naučna greška će biti objavljena, ukoliko je autori ne otklone. Sažetke pisati u fontu Times New Roman, veličina fonta iznosi 12pt, prored 1.5. Naslov pisati velikim slovima Times New Roman, bold, 12pt.

Najmanje jedan autor iz svakog prihvaćenog priloga (tj. autor koji prezentira rad) mora se prijaviti za 1. Kongres psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini do 30. 12. 2022. kako bi sažetak bio uključen u završni program.

Sažeci se mogu poslati samo putem online web formulara.

Deadline:

Za prijavu sažetaka za poster i oralne prezentacije do 31. 01. 2023.

Formular za Registraciju


  DaNe


  OralnoPosterRadionica


  Psihoterapeuti 350KMEdukanti u psihoterapiji 300KMStudenti 200KMPenzioneri 200KMOstali 400KMČlanovi saveza 300KM


  NeDa  DaNe